Monday, August 25, 2014

'Caring For Our Schools' by Künga

གཞས། སློབ་གྲྭ་གཅེས་སྐྱོང།། 

Song: Caring for our Schools

ལེན་མཁན། ཀུན་དགའ།། 

Singer: Künga
ཕ་མ་ཚོ།།

Pha ma tsho
ང་ཚོ་གདོང་དམར་བོད་པའི་རིག་གཞུང་འདི།།
Nga tsho dong mar bhö pay rig shung di
མི་རིགས་ཞིག་གི་བླ་སྲོག་ཡིན་གྱུར་ན།།
Mi rig shik gi la sok yin gyur na
མི་རབས་ཞིག་གི་འཚོ་རྟེན་ཡིན་གྱུར་ན།།
Mi rab shik gi tsho ten yin gyur na
བྱིས་པ་ངན་སྐུལ་མ་བཏང་སློབ་གྲྭར་ཐོང།།
Chi pa ngen kül ma tang lob trar thong

Parents,

This culture of ours, of the red-faced Tibetans,
If it is to be the life-essence of the people,
If it is to become a support for the livelihood of a generation,
Do not incite the children towards mischief, send them to school

དགེ་རྒན་ཚོ།།

Ge gen tsho
ང་ཚོ་བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་རིག་གྱུར་ན།།
Nga tsho bhö mi kyi duk rig gyur na
མི་རིགས་འདི་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་གྱུར་ན།།
Mi rig di la sha shen yö gyur na
མི་རིགས་འདི་ལ་ལྷག་བསམ་ཡོད་གྱུར་ན།།
Mi rig di la lhak sam yö gyur na
བྱིས་པ་ཚོང་རྫས་མ་བྱེད་སློབ་གསོས་སྐྱོངས།།
Chi pa tsho nga dze ma chey lob sö kyong

Teachers,

If the joys and sorrows of we Tibetans are to be known,
If our people are to be loyal,
If our people are to be caring,
Nurture the learning of the child, not business and materialism

དཔོན་པོ་ཚོ།།

Bön po tsho
ང་ཚོའི་མི་རིགས་འགནའཛིན་ཡོད་འགྱུར་ན།།
Nga tshö mi yig gen dzin yö gyur na
མི་རིགས་འདི་ལ་ལྷིང་འཇགས་དགོས་གྱུར་ན།།
Mi rig di la lhing jak gö gyur na
མི་རབས་འདི་ལ་ཡར་ཐོན་དགོས་གྱུར་ན།།
Mi rab di la yar thön gö gyur na
ཚད་ལྡན་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་རོགས་ཞུ།།
Tshey den lob tra dzuk trün nang rok shu

Leaders,

If our people are to have responsible officials,
If peace will be necessary for our people,
If progress will be necessary for this generation,
I humbly request that you establish proper schools

Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment