Saturday, August 9, 2014

'My Father-Land' by Tsering Samdrub

གཞས། ང་ཡི་ཕ་ཡུལ།། 

Song: My Father-land

ལེན་མཁན། ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ། 

Singer: Tsering Samdrub


གནམ་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་དྭངས་ཤིང།
Nam ngön po kha dok dang shing
མཐའ་གངས་རི་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན།
Tha kang ri shel gyi chö ten
བྱ་ཐང་དཀར་གཤོག་རྩལ་ངོམས་ས།
Cha thang kar shok tsel ngom sa
ང་གངས་ཕྲུག་སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ།
Nga kang thruk kye say pha yül

Pristine blue skies and
Crystal stupas of snow mountains on the border
Where the white eagle flaunts his wings
Is my birthplace, the child of the snow's father-land


མཚོ་སྔོན་པོ་གཡུ་ཡི་བཻཌྰུརྱ།
Tsho ngön po yu yi bai dur ya
སྤང་སྔོ་ལྗང་མེ་ཏོག་མཛས་ལྡན།
Pang ngo jang me tok dzey den
རྟ་ནོར་ལུག་བང་རྩལ་འགྲན་ས།'
Ta nor luk bang tsel dren sa
ང་འབྲོག་ཕྲུག་སྡོད་སའི་ཕ་ཡུལ།
Nga drok thruk dö say pha yül

With blue lakes [like] turqoise gems
And beautiful flowers in the green grasslands
Where the horses and sheep race
Is where I live, the nomad boy's father-land


ཐང་དཀར་རྒོད་པོའི་བྱ་དེ།
Thang kar gö pö cha dey
ནམ་འཕང་གཅོད་དེ་གནམ་རེད།
Tam phang chö de nam rey
བློ་སེམས་ཉི་མར་བལྟས་ནས།
Lo sem nyi mar tey ney
ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་ཕུར་འགྲོ
Nam khay ying la phur dro

Where the wild white eagle soars
Is at the heights of the sky
As the heart gazes into the sun
It glides into the expanse of space


དྲི་ཞིམ་པོ་རྩི་ཤིང་བདུག་སྤོས།
Dri shim po tsi shing duk pö
མདོག་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་འཛུམ་མདངས།
Dok na tshok mey tok dzum dang
ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་གངས་ཕྲུག་འཁོར་ས།
Chok yong kyi kang thruk khor sa
ས་སྐྱིད་པོ་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ།
Sa kyi po nga yi pha yül

The fragrant scent of the trees and grasses
The pleasant appearance of multi-colored flowers
Where the child of the snow turns his mind in all directions
Such a wonderful place! My father-land!


ཞིང་ཆུ་མ་གསེར་མདོག་ཀླུབ་པའི།
Shing chu ma ser dok lub pay
ལོ་ཡག་གི་སྙེ་མ་ལྡེམ་ལྡེམ།
Lo yak gi nye ma dem dem
སྨན་བུ་མོས་གླུ་དབྱངས་ལེན་ས།
Men bhu mö lu yang len sa
ས་དེ་ཚོ་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ།
Sa dey tsho nga yi pha yül

Enveloping the golden fields and streams
Is the swaying grain of an excellent harvest
Where the medicine girls sing
Such places are my father-land


ཞིང་ཆུ་མ་གསེར་མདོག་ཀླུབ་པའི།
Shing chu ma ser dok lub pay
ལོ་ཡག་གི་སྙེ་མ་ལྡེམ་ལྡེམ།
Lo yak gi nye ma dem dem
སྨན་བུ་མོས་གླུ་དབྱངས་ལེན་ས།
Men bhu mö lu yang len sa
ས་དེ་ཚོ་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ།
Sa dey tsho nga yi pha yül

Enveloping the golden fields and streams
Is the swaying grain of an excellent harvest
Where the medicine girls sing
Such places are my father-land


གནམ་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་དྭངས་ཤིང།
Nam ngön po kha dok dang shing
མཐའ་གངས་རི་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན།
Tha kang ri shel gyi chö ten
བྱ་ཐང་དཀར་གཤོག་རྩལ་ངོམས་ས།
Cha thang kar shok tsel ngom sa
ང་གངས་ཕྲུག་སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ།
Nga kang thruk kye say pha yül

Pristine blue skies and
Crystal stupas of snow mountains on the border
Where the white eagle flaunts his wings
Is my birthplace, the child of the snow's father-land


མཚོ་སྔོན་པོ་གཡུ་ཡི་བཻཌྰུརྱ།
Tsho ngön po yu yi bai dur ya
སྤང་སྔོ་ལྗང་མེ་ཏོག་མཛས་ལྡན།
Pang ngo jang me tok dzey den
རྟ་ནོར་ལུག་བང་རྩལ་འགྲན་ས།'
Ta nor luk bang tsel dren sa
ང་འབྲོག་ཕྲུག་སྡོད་སའི་ཕ་ཡུལ།
Nga drok thruk dö say pha yül

With blue lakes [like] turqoise gems
And beautiful flowers in the green grasslands
Where the horses and sheep race
Is where I live, the nomad boy's father-land


ཐང་དཀར་རྒོད་པོའི་བྱ་དེ།
Thang kar gö pö cha dey
ནམ་འཕང་གཅོད་དེ་གནམ་རེད།
Tam phang chö de nam rey
བློ་སེམས་ཉི་མར་བལྟས་ནས།
Lo sem nyi mar tey ney
ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་ཕུར་འགྲོ
Nam khay ying la phur dro

Where the wild white eagle soars
Is at the heights of the sky
As the heart gazes into the sun
It glides into the expanse of space


ཐང་དཀར་རྒོད་པོའི་བྱ་དེ།
Thang kar gö pö cha dey
ནམ་འཕང་གཅོད་དེ་གནམ་རེད།
Tam phang chö de nam rey
བློ་སེམས་ཉི་མར་བལྟས་ནས།
Lo sem nyi mar tey ney
ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་ཕུར་འགྲོ
Nam khay ying la phur dro

Where the wild white eagle soars
Is at the heights of the sky
As the heart gazes into the sun
It glides into the expanse of space


བློ་སེམས་ཉི་མར་བལྟས་ནས།
Lo sem nyi mar tey ney
ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་ཕུར་འགྲོ
Nam khay ying la phur dro
As the heart gazes into the sun
It glides into the expanse of space-Translated by Sherab


No comments:

Post a Comment