Thursday, August 28, 2014

'Praising Tibetan Fortune Higher and Higher' by Lewang Lhamo

གཞས། བོད་པའི་རླུང་རྟ་ཡར་ནས་ཡར་ལ་བསྟོད།། 

Song: Praising Tibetan Fortune Higher and Higher

ལེན་མཁན། ལས་དབང་ལྷ་མོ།། 

Singer: Lewang Lhamo

ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲ་སྙན་རྡུང་དང་ང་ཡིས་ལེན།།

Khye kyi dra nyen dung dang nga yi len
གཞས་ཚིག་བོད་པའི་སེམས་པ་དམར་པོ་ལེན།།
Shey tshig bhö pay sem pa mar po len
ཆོལ་གསུམ་བོད་པའི་མཐུན་སྒྲིལ་རིང་མོར་ལེན།།
Chöl sum bhö pay thün dril ring mor len
བོད་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཡར་ནས་ཡར་ལ་བསྟོད།།
Bhö pay de kyi yar ney yar la tö

You strum the dranyen[1] and I shall sing

I shall sing words of the Tibetan heart
I shall sing for the longevity of harmony between the three Tibetan provinces
I praise the happiness of the Tibetans higher and higher

ཁྱེད་ཀྱིས་གླིང་བུ་བུས་དང་ང་ཡིས་ལེན།།

Khye kyi ling bu bü dang nga yi len
གཞས་ཚིག་བོད་པའི་སེམས་པ་དམར་པོ་ལེན།།
Shey tshig bhö pay sem pa mar po len
སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་ཡ་རབས་མི་རིགས་ལེན།།
Kyi duk nyam nyong ya rab mi rig len
བོད་པའི་བྱམས་སེམས་ཡར་ནས་ཡར་ལ་བསྟོད།།
Bhö pay jam sem yar ney yar la tö

You play the flute and I shall sing

I shall sing words of the Tibetan heart
I shall sing of the joys and sufferings of a noble people
I praise the loving heart of Tibetans higher and higher

ཁྱེད་ཀྱིས་པི་ཝང་འཐེན་དང་ང་ཡིས་ལེན།།

Khye kyi pi wang then dang nga yi len
གཞས་ཚིག་བོད་པའི་སེམས་པ་དམར་པོ་ལེན།།
Shey tshig bhö pay sem pa mar po len
གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམ་ཡོང་བའི་ལས་ལ་ལེན།།
Shi chey lhen dzom yong way ley la len
བོད་པའི་རླུང་རྟ་ཡར་ནས་ཡར་ལ་བསྟོད།།
Bhö pay lung ta yar ney yar la tö
བོད་པའི་རླུང་རྟ་ཡར་ནས་ཡར་ལ་བསྟོད།།
Bhö pay lung ta yar ney yar la tö

You play the piwang[2] and I shall sing

I shall sing words of the Tibetan heart
I shall sing for the fortune of those at home and abroad to come together
I praise the fortune of Tibetans higher and higher
I praise the fortune of Tibetans higher and higher

Notes:

1) The dranyen is a Tibetan stringed instrument somewhat similar to a lute.
2) The piwang is a Tibetan stringed instrument somewhat similar to a fiddle.


Translated by SherabNo comments:

Post a Comment