Thursday, August 21, 2014

'My Father-Land' by Kelsang Metok

གཞས། ང་ཡི་ཕ་ཡུལ། 

Song: My Father-Land

ལེན་མཁན། སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག 

Singer: Kelsang Metok

གངས་དཀར་ཤེལ་གྱི་ཕྱོགས་པ་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
Kang kar shel gyi chok pa pang gyen me tok la ye
ཉི་ཟླ་དང་མཚམས་ལ་བཞག་སོང། བསྐལ་བ་ཡར་འགྲོ་ལ་ཡེ།
Nyi da dang tsham la shag song kel wa yar dro la ye
འཇིག་རྟེན་མཛས་པའི་རྒྱན་འདི། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
Jig ten dzey pay gyen di pang gyen me tok la ye
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང། ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང།
Nga yi pha yul yin song pha yul yin song

Towards the crystalline snow mountains, a blossom ornamenting the meadows
It is placed between the sun and moon, may good fortune flourish!
This beautiful ornament of the world, a blossom ornamenting the meadows
Is my father-land, father-landནུབ་ཕྱོགས་མཐོ་པོ་རྫ་ནས་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
Nub chok tho po dza ney pang gyen me tok la ye
མ་ཆུ་དང་འབྲི་ཆུ་འཁྱིལ་སོང། བསྐལ་བ་ཡར་འགྲོ་ལ་ཡེ།
Ma chu dang dri chu khyil song kel wa yar dro la ye
ཁ་བཏགས་དཀར་པོ་དར་ས། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
Kha tak kar po dar sa pang gyen mey tok la ye
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང། ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང།
Nga yi pha yul yin song pha yul yin song

From the clay earth high-up in the west, a blossom ornamenting the meadows
The Machu and Drichu rivers flow, may good fortune flourish!
Where the white scarfs abound, a blossom ornamenting the meadows
Is my father-land, father-landནོར་ལུག་ཉི་མ་ཁྲོད་ནས། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
Nor luk nyi ma trö ney pang gyen me tok la ye
གཞོན་ཡག་གྱི་བུ་མོ་འཁྲུངས་ས།
Shön yak gyi bhu mo trung sa
བསྐལ་བ་ཡར་འགྲོ་ལ་ཡེ།
Kel wa yar dro la ye
ཉིན་རིང་པོ་གནམ་ལ་དྲངས་སོང། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
Nyin ring po nam la drang song pang gyen me tok la ye
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང། ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང།
Nga yi pha yul yin song pha yul yin song

The yak and sheep amidst the sun, a blossom ornamenting the meadows
Where wonderful young girls are born
May good fortune flourish!
Long summer days are carried off  into the heavens, a blossom ornamenting the meadows
It is my father-land, father-land


ཆུང་དུས་མཛེས་ས་ཕ་ཡུལ། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
Chung dü dzey sa pha yul pang gyen mey tok la ye
སྐྱ་ཆུ་ལ་ཉི་མའི་ཕབ་སོང། བསྐལ་བ་ཡར་འགྲོ་ལ་ཡེ།
Kya chu la nyi may phab song kel wa yar dro la ye
བདེ་སྐྱིད་དར་ཐག་རིང་ས། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
De kyi dar thak ring sa pang gyen me tok la ye
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང། ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང།
Nga yi pha yul yin song pha yul yin song

A place of beauty during childhood, the father-land, a blossom ornamenting the meadows
The sun descends into the white water, may good fortune flourish!
The far-off land where happiness prevails, a blossom ornamenting the meadows
Is my father-land, father-landབདེ་སྐྱིད་དར་ཐག་རིང་ས། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལ་ཡེ།
De kyi dar thak ring sa pang gyen me tok la ye
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང། ཕ་ཡུལ་ཡིནསོང།
Nga yi pha yul yin song pha yul yin song
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང། ཕ་ཡུལ་ཡིན་སོང།
Nga yi pha yul yin song pha yul yin song

The far-off land where happiness prevails, a blossom ornamenting the meadows
Is my father-land, father-land
Is my father-land, father-land

Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment