Friday, August 15, 2014

'Gratitude' by Chöphel Loden

གཞས། དྲིན་ལན། 

Song: Gratitude

ལེན་མཁན། ཆོས་འཕེལ། 

Singer: Chöphel Loden


ངའི་ལུས་ཕུང་ནི་སྩོལ་བའི།།
Ngay lü phung ni tsöl way
དྲིན་ཆེན་ཕ་ལོ་མ་ལོ།།
Drin chen pha lo ma lo
ལོ་ཟླའི་དཀའ་ཚེགས་མྱངས་ནས།།
Lo day ka tsheg nyang ney
དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པ་དྲན་ཡོང།།
Dren gi kyang pa dren yong

Those who granted me my body,
My kind father and mother,
Experienced difficulties for years and months,
I will remember that you cared for me with your kindness.

ངའི་ཉི་ཟླ་དང་འདྲ་བའི།།
Ngay nyi da dang dra way
ཕ་མ་རྒྱང་རིང་བཞུགས་ཀྱང།།
Pha ma gyang ring shuk kyang
དྲན་གདུང་རྨི་ལམ་ནང་ན།།
Dren dung mi lam nang na
འཛུམ་དཀར་བསྟན་ནས་བཞུགས་ཡོད།།
Dzum kar ten ney shuk yö

Like my own sun and moon,
My parents reside far away, and yet,
In dreams of tender longing,
Their white smile remains.

དྲན་གདུང་རྨི་ལམ་ནང་ན།།
Dren dung mi lam nang na
འཛུམ་དཀར་བསྟན་ནས་བཞུགས་ཡོད།།
Dzum kar ten ney shuk yö
དྲན་གདུང་རྨི་ལམ་ནང་ན།།
Dren dung mi lam nang na
འཛུམ་དཀར་བསྟན་ནས་བཞུགས་ཡོད།།
Dzum kar ten ney shuk yö

In dreams of tender longing,
Their white smile remains.
In dreams of tender longing,
Their white smile remains.

ངའི་མི་ཚེ་ཡི་སྒྲོན་མེ།།
Ngay mi tshey yi drön mey
སྙིང་གི་དགེ་རྒན་དམ་པ།།
Nying gi ge gen dam pa
ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་དྲོན་མོ།།
Khye kyi shel sung drön mo
རྣ་བར་ལྷང་ལྷང་གྲགས་ཡོང།།
Na war lhang lhang drak yong

The light of my life,
My beloved and remarkable teacher,
The gentle warmth of your speech
Clearly resounds in my ears.

ངའི་དགེ་རྒན་གྱི་བཀའ་དྲིན།།
Ngay ge gen gyi ka drin
ཡང་ཡང་སྙིང་ལ་བཅངས་ནས།།
Yang yang nying la chang ney
མདུན་ལམ་བཟང་པོ་བསྐྲུན་པའི།།
Dun lam sang po trun pay
ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་དྲན་སོང།།
Khye kyi dzey jey dren yong

Bearing in mind again and again
The kindness of my teacher,
You who created the wonderful path ahead,
I remember your achievements.

མདུན་ལམ་བཟང་པོ་བསྐྲུན་པའི།།
Dun lam sang po trun pay
ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་དྲན་སོང།།
Khye kyi dzey jey dren yong
མདུན་ལམ་བཟང་པོ་བསྐྲུན་པའི།།
Dun lam sang po trun pay
ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་དྲན་སོང།།
Khye kyi dzey jey dren yong

You who created the wonderful path ahead,
I remember your accomplishments.
You who created the wonderful path ahead,
I remember your accomplishments.


Translated by Sherab 


No comments:

Post a Comment