Thursday, February 20, 2014

'My Dear Parents' by Kunga

གཞས། ཕ་ལོ་མ་ལོ།། 

Song: My Dear Parents

ལེན་མཁན། ཀུན་དགའ།། 

Singer: Künga

སྔོ་ལྗང་ལྗང་ས་ཆ་དེ་ལ།
Ngo jang jang sa cha dey la
ཁྲ་འཁྱིལ་ལེ་མེ་ཏོག་བཞད་དུས།
Tra khyil ley mey tok shey dü
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་མ་ལོ་དྲན་བྱུང།
Nga yi pha yül ma lo dren chung
དུས་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས།
Dü kab de dang tün ney
དགའ་ལྷང་ལྷང་བརྩེ་སེམས་བསམ་ན་ཡང།
Ga lhang lhang tsey sem sam na yang
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi

In the bright green land
As the multi-colored flower orchards blossom,
I miss my father-land and my dear mother.
Although I reflect on the sheer joy and affection
Just as it was at that time,
I am overcome with sadness and burst into tears.
I am overcome with sadness and burst into tears.

ནགས་རྒྱ་རྫོང་ཤུག་པའི་ཡུལ་ནས།
Nak gya dzong shuk pay yül ney
སྙན་ལྷང་ལྷང་ཁུ་བྱུག་གྲགས་དུས།
Nyen lhang lhang khu chuk drak dü
ང་ཡི་དྲིན་ཆེན་ཕ་ལོ་དྲན་བྱུང།
Nga yi drin chen pha lo dren chung
དུས་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས།
Dü kab dey dang tün ney
སེམས་དགའ་དགའ་སྐྱིད་པོ་བསམ་ན་ཡང།
Sem ga ga kyi po sam na yang
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi

In a land of vast forests and juniper
As the cuckoo bird chirps so beautifully,
I miss my kind, dear father.
Although I reflect on the joy and happiness
Just as it was at that time,
I am overcome with sadness and burst into tears.
I am overcome with sadness and burst into tears.


གངས་མཐོན་པོའི་དབུ་རྩེ་དེ་ནས།
Kang thön pö u tsey dey ney
གསེར་སེར་པོའི་ཉི་མ་ཤར་དུས།
Ser ser pö nyi ma shar dü
ང་ཡི་བརྩེ་བའི་ཕ་མ་དྲན་བྱུང།
Nga yi tsey way pha ma dren chung
དུས་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས།
Dü kab de dang tün ney
ཡིད་སྤྲོ་བའི་སེམས་པ་དགའ་ན་ཡང།
Yi tro way sem pa ga na yang
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi

On the peaks of the high snow mountain
As the golden-yellow sun arises,
I miss my loving parents.
Although my heart and mind are filled with joy
Just as it was at that time,
I am overcome with sadness and burst into tears.
I am overcome with sadness and burst into tears.

དུས་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས།
Dü kab de dang tün ney
ཡིད་སྤྲོ་བའི་སེམས་པ་དགའ་ན་ཡང།
Yi tro way sem pa ga na yang
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་མིག་ཆུ་འཐོར་གི
Kyo lhang lhang mig chu thor gi

Although my heart and mind are filled with joy
Just as it was at that time,
I am overcome with sadness and burst into tears.
I am overcome with sadness and burst into tears.
I am overcome with sadness and burst into tears.-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment